Regulamin

Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej CodersTrust Polska

Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez kursantów ze szkoleń i zasobów dostępnych online w ramach platformy e-learningowej funkcjonującej pod adresem internetowym www.coderstrust.pl, udostępnianej przez CodersTrust Polska Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 7/9, 00-634 Warszawa, NIP 7010416384, REGON 147095699 (dalej jako „CodersTrust Polska”, cały dokument dalej jako „Regulamin”).

DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
1) Kursant - osoba, która zawarła z CodersTrust Polska umowę o szkolenie, a tym samym uzyskała dostęp do platformy e-learningowej.     
2) Szkolenie - Szkolenie/Bootcamp/Kurs odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-learningowej za pośrednictwem publicznej sieci Internet; Szkolenie obejmuje również pomoc opiekuna (mentora), uczestniczenie w społeczności online, wsparcie zespołu doradców zawodowych oraz dostęp do ofert pracy partnerów CodersTrust Polska;
3) Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa, funkcjonująca w domenie https://coderstrust.pl udostępniania przez CodersTrust Polska, służąca do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.

ZASADY UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO SZKOLEŃ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1) Korzystanie z Lekcji Próbnej dostępnej na stronie www.coderstrust.pl jest nieodpłatne.
2) Dostęp do Platformy e-learningowej i udział w pełnym Szkoleniu możliwy jest po zaksięgowaniu opłaty za Szkolenie na rachunku bankowym CodersTrust Polska.
3) Aby uzyskać status Kursanta i dostęp do Platformy e-learningowej, a tym samym Szkolenia, konieczne jest zalogowanie się na Platformie e-learningowej. Kursant zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim.
4) Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet; Platforma e-learningowa działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z ewentualnym wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.
5) Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga od Kursanta dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (w tym w szczególności Acrobat Adobe Reader, Flash Player, JAVA lub ewentualnie inne), które jest niezbędne do udziału w Szkoleniu.
6) Niespełnienie przez Kursanta wymagań technicznych wskazanych powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania ze Szkolenia i funkcjonalności oferowanego przez Platformę e-learningową.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1) W trakcie korzystania przez Kursanta z Platformy e-learningowej nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy żadne oprogramowanie.
2) Kursant jest zobowiązany do systematycznego realizowania modułów zgodnie z narzuconym przez mentorów tempem pracy, który pozwala na ukończenie kursu przed zakończeniem dostępu do platformy.

OBOWIĄZKI KURSANTA

1) Kursant jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy e-learningowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami umowy o szkolenie zawartej z CodersTrust Polska oraz postanowieniami Regulaminu.
2) Kursant zobowiązuje się do niekopiowania oraz niewykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez CodersTrust Polska (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów innych niż związane z udziałem w Szkoleniu, w tym w szczególności Kursant zobowiązuje się do niewykorzystywania tych treści do celów komercyjnych, takich jak na przykład sprzedaż tych treści, udostępnienie ich osobom trzecim nieodpłatnie lub za opłatą i inne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Platforma e-learningowa, Szkolenie oraz poszczególne ich elementy są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).     
2) Informacje zawarte na Platformie e-learningowej służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
3) CodersTrust Polska nie ponosi odpowiedzialności za:    
a. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Kursanta,       
b. w przypadku braku dostępności Platformy e-learningowej, Szkolenia i innych zasobów zaistniałej w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny. 
c. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kursanta z Platformy e-learningowej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;          
d. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Kursanta nieprawdziwych danych podczas rejestracji;   
4) Korzystanie z Platformy e-learningowej odbywa się wyłącznie na ryzyko Kursanta i koszt Kursanta związany z połączeniem z Internetem. CodersTrust Polska nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do sieci Internet.         
5) CodersTrust Polska nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Kursanta w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.        
6) CodersTrust Polska nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
7) Kursant ponosi odpowiedzialność w stosunku do CodersTrust Polska oraz osób trzecich za:
a. treść podanych przez siebie informacji,    
b. szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom trzecim swoich danych dostępowych,
c. szkodę powstałą w wyniku kopiowania oraz wykorzystywania w inny sposób treści
udostępnianych przez CodersTrust Polska (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z udziałem w Szkoleniu, w tym w szczególności wykorzystywania do celów komercyjnych, takich jak na przykład sprzedaż tych treści, udostępnienie ich osobom trzecim nieodpłatnie lub za opłatą i inne.
8) CodersTrust Polska zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do Platformy e-learningowej dla Kursanta w przypadku korzystania z Platformy e-learningowej w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku udostępnienia danych dostępowych osobom trzecim a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie e-learningowej w sposób mogący spowodować szkodę dla CodersTrust Polska.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) CodersTrust Polska jako administrator danych osobowych Kursantów, udostępnionych w związku z korzystaniem z Platformy e-learningowej, gwarantuje ich prawidłową ochronę. W tym celu CodersTrust Polska stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.      
2) Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. W celu korzystania z Platformy e-learningowej, udostępnienie tych danych jest jednak konieczne. Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Regulaminu - na podstawie zgody udzielonej przez Kursant. Przetwarzanie danych osobowych Kursantów podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do korzystania z Platformy e-learningowej oraz udziału w Szkoleniu, a także w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez CodersTrust Polska.        
3) Dane osobowe zgromadzone na Platformie e-learningowej mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, a także podmiotom reprezentującym CodersTrust Polska w dochodzeniu roszczeń przysługujących im w związku ze świadczeniem usług szkoleniowych w stosunku do Kursanta, którego dotyczą dane osobowe.
4) Kursantowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z udziałem w Szkoleniu oraz zarejestrowaniem się na Platformie e-learningowej, prawo do dokonywania korekt, a także aktualizacji treści tych danych. W przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw osobowych, Kursantowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorowi danych osobowych przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez Kursanta z Platformy e-learningowej oraz udział w Szkoleniu zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie https://coderstrust.pl.
2) Wszelkie uwagi dotyczące Szkolenia oraz funkcjonowania Platformy e-learningowej należy wysyłać na adres hello@coderstrust.pl.
3) CodersTrust Polska zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez CodersTrust Polska, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej https://coderstrust.pl zmienionego Regulaminu. Kursant przy pierwszym logowaniu na Platformę e-learningową licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z CodersTrust Polska, z zastrzeżeniem, że Szkolenie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, jest kontynuowane na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo, o każdej zmianie Regulaminu Kursant Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na adres wskazany przez Kursanta w umowie.
4) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy ci  dopełnić wszystkich niezbędnych
formalności związanych z finansowaniem

hello@coderstrust.pl
tel. 691 950 343
ul. Jaworzyńska 7/9
00-634 Warszawa